Kategori
Artikuj të përgjithshem

Gjendja Sociale – Komuna Postribe

GJENDJA SOCIALE – KOMUNA POSTRIBE

GRUPET DHE INDIVIDET NE NEVOJE

 1. Gjendja e femijeve ne nevoje

Nr. Popullsise ne zone 11289
Nr.total i femijeve 3400
Femije jetim 83
Femije me nje prind 79
Femije te braktisur 4
Femije qe punojne 38
Femije me aftesi te kufizuar 97
Femije te pastrehe 14
Femije te ngujuar 15
Femije tetrafikuar 0
Femije tedhunuar 0
Femije qe kane braktisur shkollen 35

 

2. Gjendja e grave ne nevoje

Nr.total i grave ne zone 2780
Gra kryefamiljare 72
Gra te divorcuara 12
Gra te papuna 1230
Gra te pastreha 4
Gra me shume femije 23
Gra me aftesi te kufizuar 28
Gra te dhunuara ne familje 0
Gra te trafikuara 0

 

3. Gjendja e te rinjve ne rrisk

Nr.total i te rinjve  ne zone 1577
Te rinjme aftesi te kufizuar 48
Te rinj Te papune 1529
Te rinj te ngujuar 18
Te rinj tetrafikuar 0
Te rinj tedhunuar 0

 

4. Gjendja e te moshuarve ne nevoje

Nr. Total i te moshuarve 832
Te moshuar ne azile 0
Te moshuar pa te ardhura 13
Te moshuar te braktisur 37
Te moshuar te vetmuar 37
Te moshuar me aftesi te kufizuar 54
Temoshuar te semure 57
Te moshuar me pension 814

 

5. Personat me aftesi te kufizuar

Nr. Total i personave me aftesi te kufizuar 201
Te lindur ose bere deri 21 vjec semure 85
Te pa afte mendore .sensore,fizike 64
Te verber 24
Para tetraplegjike 27
Invalide  te punes 42